Designreader
13 6 2015 / Redakce

Alina Matějová: Gif art. Od grafického formátu až po etablované umění (2014)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy, Teorie interaktivních médií, Brno 2014

Abstrakt: Magisterská práce se věnuje novému uměleckému směru, který je znám pod termínem GIF art. Tato forma umění stojí na základech grafického formátu Graphics interchange format, který byl definován vývojářskou firmou CompuServe na konci 80. let. Ale od doby definování standardu do současnosti se proměnily jednoduché několika bitové animace vytvořené pomocí speciálních softwarů do rozsáhlého souboru praktik, kam spadá i rozličná umělecká aktivita. Cílem této práce je tedy popsat, co přinesl onen formát GIF do oblasti nejen umění nových médií, ale i jakým způsobem pozměňuje či navazuje na předchozí mediální a umělecké formy – fotografie, pohyblivý obraz (film, video atd.), grafický design a to především skrze teorii remediace podle J. Davida Boltera a Richarda A. Grusina. Budeme nahlížet na GIF art jako na plnohodnotnou uměleckou formu skrze principy institucionální teorie umění dle George Dickieho a procesy světa umění Arthura Danta. Práce se zaměřuje na stanovení konzistentní estetiky praktikované formátem GIF, na jejichž základě se dále pokusíme vytvořit typologii GIF artových děl. V neposlední řadě je cílem práce definovat vztah, vlastnosti, charakteristické rysy GIF artové tvorby na základech pojmů a teorií nových médií jakými jsou kyberprostor, expanded cinema, postprodukce, narativita, remix… Také se budeme věnovat i vztahu GIF artu s příbuznými uměleckými směry jakými jsou net art, generative art a software art, čimž jej ukotvíme ještě více do vývojových umělecko-historických kontextů.